Dowody unieważniania

U. Nr 195 poz. 1198) wprowadzono nowe zasady unieważniania dowodów osobistych. Zgodnie z treścią art. 40 cyt. ustawy Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, 2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności dowody osobiste - unieważnienia . mam pytanie dot. unieważniania dowodu osobistego w przypadku osób nowo zameldowanych . Jaka data powinna widnieć na zawiadomieniu o unieważnieniu dowodu osobistego przesyłanego do innego urzędu z którego osoba się wymeldowała - ' z funkcją ... wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa. osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument. ... Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ... sposób i tryb unieważniania dowodów ... Proces dowodowy w trakcie unieważniania małżeństwa - Sylwia Tokarzewska-Cybulko, Usługi, Promocje, oferty Białystok Online - Portal Miejski Białystok (Bialystok). Najpełniejsze i najbardziej aktualne źródło informacji o Białymstoku. Aktualne informacje, Rozrywka, Biznes, Motoryzacja, Dom i Mieszkanie, Nauka, Zdrowie i Uroda, Praca, Turystyka, Zakupy. Dowody osobiste. - Akty Prawne. 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których ...

Proces dowodowy w trakcie unieważniania małżeństwa ...